دنوو کډوالو لپاره لار ښوونيد پناه غوښتني غښتنليک لومړي پړاو په فرانسي کي؟

۱: لومړي تاسو بايد د پناه غوښتونکي لپاره ( سپادا, SPADA ) ته لاړشئ.

که تاسو په ( ايلدي فرانس, Île-de-France ) کي ياست نو له دي شميري سره اړيکي ونيسئ. ( 0142500900 ) د دوشنبی تر جمعه د سهار ۱۰ بجو تر ۱۵ بجو پوری.

۲: ( سپادا, SPADA ) یوازی کولی شی چی ستاسو د پناه غوښتني لپاره وخت وټاکي له ( ګودا ) سره.

۳: په ( ګودا, GUDA ) کي ستاسو پناه غوښتني غښتنليک د يو استازي لخوا ثبت کږیي.

۴: ستاسو د ليدني وروسته د ( ګوداو GUDA ) سره تاسو ته ۲۱ ورزي ټاکل کږي چي ترڅو خپل د ژونډ کيسه

( أفپرا. OFPRA ) ته واستوي.

د ( نوويل پج. Nouvelle page ) ټولنه تاسو سره ستاسو د ژونډ کيسه ژباړه کي تاسو سره مرسته کوي.

۵: ( أفپرا. OFPRA ) نه تاسو به په ۴،۶ مياشتو کي وخت تر لاسه کړئ.

او د ۶ مياشتو چخه تر ۱ کال پوري به ستاسو پريکړه به اعلان شي.

پدي دوره کی تاسو ته د ( ادا. ADA ) مالي مرستي تر لاسه کولي شي.

د استونګنځاي لپاره به تاسو سره ( کدا. CADA ) که چيري ځاي شتون ولړي.


دا يوازي هغه خلکو لپاره چي په کوم بل اروپايي هيواد کي راجستر شوي نوي امکان لړي