مشاوره در دری

مرحله اول پناهندگی شما . شما باید تشریف ببرید در یکی از مرکز پناهندگی( سپادا ) اگر شما در ( ایلدوفرانس ) هستید به این شماره تماس بگیرید (0142500900).

از روز دوشنبه تا روز جمعه. از ساعت 9 تا ساعت 5 انجمن صفحه جدید میتواند شمارا در این ارسه کمک و همکاری نماید. (سپادا).تنظیم میکند یک ملاقات با دفتر پناهندگی ( گودا) بعد از ملاقات با( گودا ) در خواست پناهندگی شما توسط یک عامل ثبط میشود. بعد از عبور شما از ( گودا ) شما 21 روز وقت دارید برای روان کردن کیس تان به اداره حفاظت پناهجویان در فرانسه. و انجمن صفحه جدید میتواند شما را در ارسه تنضیمات کیس و ترجمه کمک نماید به طور ریگان. در این مرحله شما از بعضی کمک های مستفید خواهید شد. مانند مسکن البته اگر جای دسترس بود. و پول نقد، البته این کمک فقت برای کسانی خواهد بود که دوبلین نباشند