Une association créée par des exilés pour favoriser l'intégration des exilés

د افغانانو مدني تولنه په فرانسه کښي

جامع مدنی افغانها مقیم در فرانسه


Nos trois objectifs

زموږ درې اهداف

  سه اهداف ما


1. Créer une culture de paix entre les Afghans de France

Pour rassembler et favoriser l'entente entre les Afghans de toutes les communautés, l'association organise des conférences à thèmes (droits de l'homme, politique et institutions françaises, laïcité, culture afghane...) et des soirées festives avec des amis et partenaires français et des Afghans installés depuis plus longtemps en France.

فرانسي کي د افغانانو تر منځ د سولي کلتور را منځته کول.

د افغانانوتر مينځ تفاهم او پياوړتيا او يوځاي کيډو د ټولو ټولنو څخه. دا ټولنه تنظيموي ټولني او موضوعي کنفرانسونه. ( افغاني کلتور ، بشري حقونه ، سيکولريزميز ) د فرانسي سياست او بنسټونه. د جشن مراسمونه له ملګرو سره او له فرانسوي ملګرو او هغه افغانان چي د ډري مدي را هسي په فرانسي کي ژونډ کوي

ایجاد یک فرهنگ صلح میان افغانهای مقیم فرانسه

 برای جمع اواری و مروج ساحتن توافق بین افغانها از تمام اجتماع و اقوام. سازمان دهی ملاقات از سوی انجمن( کنفرانس های بالای موضوع های مانند حقوق بشر،سیاست در فرانسه،قانون اساسی فرانسه،سکولاریسم،و فرهنگ افغانها)همرای سحنرانان خارجی و تخصصی در موضوع. شب های محفلی با شرک ها و دوستهای فرانسوی و در اخر ملاقات افغانهای تازه وارد با فرهنگ فرانسه و با افغانهای سابقه مقیم در فرانسه. .

2. Favoriser l'intégration des réfugiés afghans

Forte des expériences de chacun de ses membres et des liens tissés avec les différentes associations d'aide aux migrants existant en France, l'association peut orienter les réfugiés nouvellement arrivés vers des écoles de langues, les aider dans leur recherche de logement, de formation, etc.

د افغان کډوالو يو ځاي کيدو ته وده ورکول او زده کړه.

د هري غړو غښتلي تجربي او په فرانسي کي د موجود کډوالو سره مرستي مختلفو سازمانونو سره نښلول شوي اليکي. ټولنه کولي شي له نوي کډوالو د ژبي ښوونځيوته واستوي، ټولنه له کډوالو سره د کار،کور، او روزني. لټون مرسته وکړي

ترویچ یا مروج ساختن ادغام یا امیختن افغانها.

تجربه والای هریکی ازعضو و ارتبات بافته شده انها با انجمن های مختلف برای کمک به پناهندگان موجود در فرانسه. انجمن میتواند هدایت کند پناهندگان تازه واردشده به طرف مکتب های زبان فرانسوی و کمک برای داشتن مسکن و پرورشو کمک دیگر های. و سازماندهی همچنان فضاهای گفتگو در زبان فرانسوی و کارگاه های اموزشی برای انهای که به کمپیوتر دسترسی ندارند

3. Apporter une aide administrative et pratique aux demandeurs d'asile comme aux réfugiés statutaires

Aide à la traduction de leur récit de vie pour l'OFPRA, accompagnement dans les démarches, mise en relation avec des associations ou des avocats bénévoles, aide à la compréhension des documents écrits, à la rédaction de CV, à la demande de logement sociaux, aux formalités pour le regroupement familial....

پناه غښتونکو او قانوني کډوالو ته اداري او عملي مرسته چمتو کول.

ستاسو د ژوند کيسي ژباړه ( اوفپرا ) لپاره، ملګرتيا ستاسو د اداري پروسيجرونو ته، اړيکه د رضاکارانه ټولنو او وکيلانو سره، د اسنادو دليکلو په پوهيدوکي مرسته، د ټو لنيز کورني غوښنليک د کورنی بيا يځاي کيدو لپاره مرسته، او ( سی وی ) ليکنه

ارائه پشتیبانی اداری و عملی از پناهجویان و پناهندگان قانونی

کمک های اداری برای مهاجران تازه وارد و مهاجران اقامه دار در فرانسه. برای پناه جویان تازه وارد انجمن (اراعه) میکند کمک برای ترجمه کیس.  ofpra.  برقرار کردن ارتبات انها با انجمن های دیگر. و کمک وکیل  . cv.و جور کمک برای مسکن.   Notre histoire

L'association Nouvelle Page a été fondée fin 2017 par des réfugiés afghans à l'attention de leurs compatriotes primo-arrivants ou déjà installés en France.

دا ټولنه ۲۰۱۷ کال په پاي کي د افغان کډوالو لخوا د خپلو هيوادوالو د ګټي لپاره تأسيس شوي دي

انجمن صفحه جدید ( صفحه جدید ) تاسیس شده سال2017 توسط افغانهای مقیم در فرانسه. برای افغانهای مقیم در فرانسه، و تازه وارد
Un accueil inconditionnel

Quels que soient votre nationalité et votre statut, vous pouvez bénéficier de notre accompagnement, participer à nos événements, et devenir membre de l'association.

Comment nous aider ?

Quels que soient votre nationalité et votre statut, vous pouvez devenir bénévole pour :

• Accompagner les personnes vers l'insertion professionnelle,
• Proposer un hébergement solidaire,
• Assurer des cours de français,
• Traduire ou corriger des récits de vie à destination de l'OFPRA,
• Participer et / ou animer des sorties culturelles et ateliers d'insertion dans la société française,
• Nous faire bénéficier de vos compétences professionnelles si vous êtes avocat, juriste, médecin, enseignant, etc...

 

Reportage photo : © Nina Cuhat / Droits réservés pour les photos de Marie-France Etchegoin, Pascale Kramer et Marie Nimier